Ga naar hoofdinhoud

Onze missie

Waar staan wij voor? Waar gaan wij voor?

We werken aan de totale ontwikkeling van elk kind.

 • Elk kind is uniek, gelijkwaardig en een ondeelbaar persoon met hoofd, hart en handen. Wij streven naar een ontwikkeling van de totale persoon waar niet enkel kennis belangrijk is, maar ook inzichten, vaardigheden (techniek, sport, media, sociaal,…), attitudes en creativiteit.
 • Wij vinden het belangrijk om ontwikkelen en leren te benaderen:
  • Vanuit het kind: elk kind komt op onze school aan met zijn eigen mogelijkheden en talenten. Door die te ontdekken en hierop in te spelen werken we aan kwaliteitsvol onderwijs. Wie vanuit zijn talenten kan werken is tot veel meer in staat. Dit geeft vertrouwen in het eigen kunnen en zorgt ervoor dat uitdagingen aangepakt worden.
  • Vanuit een breed en rijk aanbod van de school, er op gericht kinderen in aanraking te brengen met de vele aspecten van de samenleving waarin zij opgroeien.
 • Iedereen is ‘eigen-aardig maar even-waardig’. We hebben respect voor de typische eigenheid en het persoonlijke ‘zijn’ van ieder kind en iedere leerkracht.
 • Alle medewerkers (schoolbesturen – directies – leerkrachten – omkaderend personeel) zijn ervan overtuigd dat levenslang leren noodzakelijk is om hun taak op een professionele en kwaliteitsvolle manier uit te voeren.

Een krachtige en groene leer- en leefomgeving

 • Uitgaande van het leerplan ‘Zin in Leren, Zin in Leven!’ (ZILL!) plannen leerkrachten doelgericht activiteiten en lessen (onderwijsarrangementen), waarbij we streven naar verbondenheid met de leefwereld (context), interesses en noden van het kind.
 • Onze school tracht een leer- en ontwikkelingsklimaat te creëren waar we kinderen zin geven, prikkelen en inspireren om dingen bij te leren. Hiervoor vertrekken we zoveel mogelijk vanuit de leefwereld van de kinderen, zodat hun leren toepasbaar wordt. Cruciaal is, dat het kind net boven zijn/haar ‘kunnen’ uitgedaagd wordt, we zoeken de zone van zijn naaste ontwikkeling op.
 • Een krachtige leeromgeving vraagt ook om de nodige middelen. Deze moeten voldoende aanwezig, uitdagend, hedendaags en stimulerend zijn. De school investeert hier voortdurend in. De uitbouw van de digitalisering en media is hier een belangrijk aspect van. (Gebruik van laptops, digitale borden,…)
 • We gaan ook regelmatig naar buiten met de kinderen. Het is een bewuste keuze om met ons opvoedingsproject ten volle onze rol op te nemen binnen de samenleving en verbondenheid te tonen met de wereld van vandaag en morgen.
 • Duurzaam onderwijzen houdt in dat we de ons toevertrouwde kinderen bewust maken van hun verantwoordelijke rol in de samenleving. We leren hen zich dienstbaar op te stellen en respect te tonen voor mens en natuur. We willen bouwen aan een betere wereld. Omdat de toekomst nog onbekend is, willen we door innovatief onderwijs onze kinderen actief laten groeien in weerbaarheid en verantwoordelijkheidszin.
 • Onze school bevindt zich tussen het groen en we hebben ons eigen ravotterrein.

ZORG-zaam leren

 • Door onze gedifferentieerde aanpak in de klas willen wij voor elk kind, ongeacht sociale context, leerstoornis, ... maximale leer- en ontwikkelingskansen creëren. Onze school beschikt over een sterk zorgnet dat we dienstbaar inzetten om de kinderen op te vangen die het nodig hebben. Ook sterke kinderen krijgen de nodige uitdagingen om gemotiveerd en leergierig te blijven.

Welbevinden: een must om tot leren te komen!

 • Kinderen leren en ontwikkelen maar als ze zich goed voelen. Dat de kinderen graag naar school komen, ‘wel in hun vel zitten’ op school en zichzelf kunnen zijn, vraagt van de leraren dan ook bijzondere aandacht : een luisterend oor en een eerlijke en begeleidende aanpak voor wat hen bezig houdt.
 • Het geluk van het individuele kind situeert zich zeker ook in de school als grote leefgemeenschap. Prettig samenleven met elkaar lukt maar als iedereen zich hiervoor inzet : door respect te hebben voor ieders eigenheid, door eigen tekorten te willen zien en bij te sturen, door vergevingsgezind en eerlijk te zijn, door zorgzaam om te gaan met elkaar en met materiaal, door vooropgestelde afspraken te aanvaarden en na te leven.

Duidelijke communicatie

 • Als ‘open’ school vinden wij een goede communicatie belangrijk. Vanuit onze school treden wij in dialoog en streven wij naar een open, eerlijke communicatie tussen leerkrachten, directie, ouders, CLB en externe begeleiders met als centraal persoon het kind zelf.
 • Hiervoor is verbondenheid , dienstbaarheid en vertrouwen nodig. Dat bouwen we op via informele (schoolfeesten, gesprekken aan de schoolpoort,…) en formele contacten (oudercontacten, rapporten, infoavonden op afspraak en initiatief van de ouders, de leerkracht, de directie of het kind zelf).
 • Ons schoolreglement wordt gecommuniceerd aan alle ouders. Aangezien wij een Nederlandstalige school zijn, verloopt alle communicatie in het Nederlands. Hierbij vergeten wij de anderstaligen niet en zetten we ons in om elke boodschap op een duidelijke en eenvoudige manier over te brengen. Diezelfde inzet en hetzelfde respect verwachten wij ook van de ouders.
 • Digitalisering van onze communicatie zorgt voor een vlotte uitwisseling van informatie.
 • Onze school beschikt over een ouderwerking, ook via deze weg kan de school een luisterend oor zijn. Inspraak zien we niet alleen als medezeggenschap, maar ook als medeverantwoordelijkheid in het schoolleven.